Disclaimer
Dit is de disclaimer behorende bij de website (Lionelwendt.nl) van Barend Schimmel ( www.barendschimmel.nl ) hieronder genoemd Redactie Lionelwendt.nl.

De Redactie Lionelwendt.nl probeert de aangeboden informatie op deze website recent en betrouwbaar te houden, maar is hiertoe niet verplicht. Tevens kan op geen enkele wijze ingestaan worden voor de juistheid of volledigheid hiervan.
De Redactie Lionelwendt.nl aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Tevens wordt er geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Wanneer blijkt dat ondanks deze maatregelen toch auteursrechtelijk materiaal is opgenomen, verzoeken wij de eigenaar van deze rechten contact met ons op te nemen. Er zullen dan stappen volgen om het materiaal te verwijderen.

Wanneer door de Bezoeker materiaal naar de Website wordt verstuurd op welke wijze dan ook, gaat de Auteur ervan uit dat de Bezoeker de eigenaar is van de auteursrechten of toestemming van de eigenaar heeft. Wanneer na publicatie op de Website dit niet het geval blijkt te zijn, gelden de andere punten (waaronder de genoemde maatregelen ten aanzien van het auteursrecht) uit deze disclaimer onverminderd. De Bezoeker die materiaal verstuurd naar de Website geeft hiermee toestemming voor plaatsing op de Website.

Wanneer door een bezoeker materiaal wordt verstuurd voor deze website, gaat de Redactie Lionelwendt.nl ervan uit dat de bezoeker de eigenaar is van de auteursrechten of toestemming van de eigenaar heeft. Wanneer dit materiaal de vorm heeft van gedigitaliseerd fotomateriaal, gaat de Redactie Lionelwendt.nl ervan uit dat de afgebeelde persoon/de afgebeelde personen de afzender van het materiaal is of toestemming heeft verkregen van de rechtmatige eigenaar/eigenaren. Wanneer dit achteraf niet het geval blijkt te zijn kan de Redactie Lionelwendt.nl besluiten het geplaatste materiaal te verwijderen of te bewerken.

De Redactie Lionelwendt.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsen van verstuurd materiaal. Voor misbruik met betrekking tot verstuurd materiaal, zal de afzender aansprakelijk worden gesteld. In dat geval is het mogelijk dat ontvangen informatie betreffende de verstuurder wordt vrijgegeven indien onomstotelijk kan worden vastgesteld dat er sprake is van misbruik.

Over deze disclaimer
De wetgeving rond internet ontwikkelingen en toepassingen is nog continu in beweging, waardoor het niet altijd duidelijk is wat is toegestaan en er ruimte blijft voor eigen interpretatie. Het kan dus voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken we u om contact met ons op te nemen via de door deze Website geboden mogelijkheden. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd van de Website.

De Inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om de Redactie Lionelwendt.nl van deze Website te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden (anders dan de Redactie Lionelwendt.nl van deze Website) geen rechten worden ontleend. De Redactie Lionelwendt.nl behoudt ten alle tijden zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.

Copyright.
Alleen van toepassing op de door Ambalama.nl te koop aangeboden foto’s van Lionel wendt onder www.ambalama.nl/fotografie op deze website.
Op alle opnames zijn de auteursrechten van toepassing.
Publiceren of op enig ander wijze dupliceren, in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van Ambalama niet toegestaan en zal strafrechterlijk worden vervolgd!

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een forum te registreren dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist of in partner-situaties. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.